วิทยาศาสตร์การศึกษา

education

วิทยาศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการเรียนของนักศึกษารุ่นใหม่เป็นอย่างมากเพราะ เพราะทุกการเรียนรู้สามารถมาถนำมาประยุคใช้กับงานในอนาคตของพวกเขา ดังนั้นรากฐานที่สำคัญอย่างการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อการพัฒนาของบุคลากร เพื่อให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาก้าวหน้า เทียบเท่ากับเหล่ากับเหล่าประเทศที่พัฒนาแล้วได้